Smluvní
podmínky

 


SMLUVNÍ PODMÍNKY – CHATA U STUDÁNKY č. p. 45

Provozovatel:

Kamil Vlášek, 54907 Nahořany 125
Číslo provozovny: 1012108767
Adresa provozovny: 51791 Sedloňov 145

 

1.1 Žádáme dodržování nočního klidu mezi 22. - 8. hodinou!

1.2 Prosíme o přezouvání při každém vstupu do chaty!

1.3 Psi a jiná zvířata jsou v objektu zakázána!

 

2. Všeobecné ujednání:

2.1. Nájemce si Chatu u studánky pronajímá ke krátkodobému rekreačnímu pobytu. Chatou jako místem pronájmu se myslí celý objekt včetně vnitřního i vnějšího vybavení, tj. pergola s posezením, bazén a houpačka s prolézačkou a pískovištěm.

Nájemce má k dispozici také parkoviště s kapacitou maximálně 6 vozidel. 

2.2. Nájemce je povinen udržovat a zanechat objekt, který si pronajal, v čistém a původním stavu. Nájemce je povinen před ukončením pobytu uvést prostory do původního stavu, udělat základní úklid a z hygienických důvodů stáhnout povlečení z peřin a polštářů a nechat ho na posteli. Způsobí-li škodu, musí nájemce tuto skutečnost neprodleně sdělit pronajímateli. Bude-li před odjezdem nájemce zjištěná škoda, je pronajímatel nebo jeho oprávněný zástupce, oprávněn žádat náhradu škody na místě na úkor složené kauce nebo přímým zaplacením vyčíslené škodné částky v hotovosti. O škodě přesahující složenou kauci se sepíše protokol o škodě, který bude brán jako důkaz a uznání škodné události a bude podepsán oběma stranami. 

2.3. Jako zajištění (kauci) je povinen nájemce zaplatit před nástupem do rekreačního objektu částku ve výši 5.000,- Kč. Tato kauce bude vrácena nájemci po ukončení pobytu. 

2.4. Maximální počet ubytovaných nesmí být nájemcem překročen bez předchozí dohody. Přicestuje-li nájemce s větším počtem osob než je maximálně dohodnutý počet, je pronajímatel vysloveně oprávněn hosta odmítnout nebo požadovat zvláštní náhradu (doplatek). Pokud pronajímatel zjistí v průběhu pobytu porušení ustanovení této smlouvy, zejména v počtu ubytovaných osob, je rovněž oprávněn požadovat náhradu (doplatek) nebo ukončit pobyt všech ubytovaných osob z důvodů porušení smlouvy o pronájmu chaty Sedloňov bez nároku na vrácení již zaplacené částky. 

 

3. Platba za pobyt nájemce: 

3.1. Úhradu za ubytování ve výši 50 % z celkové ceny je host povinen zaplatit při rezervaci objektu do 5ti pracovních dnů na základě vystavené faktury. Doplatek ve výši 50 % bude uhrazen nejdéle v den nástupu ubytování. Poplatky (např. ubytovací poplatek OÚ) uhradí v den příjezdu dle platného ceníku u ubytovatele. 

3.2. Nejpozději v den nástupu uhradí nájemce zbývající částku za služby proti předání klíčů.

 3.3. V den nástupu bude nájemcem zaplacena vratná kauce ve výši 5 000,- Kč v hotovosti

3.4. V případě ztráty klíčů host uhradí náklady související s jejich celkovou výměnou, včetně klíčové vložky vchodových dveří (cena za vložky je 2.500,- Kč). 

 

4. Stornovací podmínky: 

4.1. Host má právo od smlouvy odstoupit i bez udání důvodu, nejpozději však do 30 dnů před objednaným termínem, výhradně písemnou formou na e-mail: chataustudanky@seznam.cz 

4.2. Při zrušení závazné rezervace méně než 30 dnů před plánovaným začátkem pobytu se strhává zaplacená 50 % záloha objednaných služeb. Pokud nájemce nenastoupí na pobyt vůbec, propadá celá tato zaplacená záloha na pobyt. 

4.3. 100% stornopoplatek z objednaných služeb se vztahuje i na případné předčasné ukončení pobytu v jeho průběhu a nájemci tím nevzniká žádný nárok na vrácení již zaplacené částky. 

 

5. Závěrečná ustanovení: 

5.1. Tyto smluvní podmínky jsou nedílnou součástí 

5.2. Nájemce odpovídá za všechny členy s ním sdílející pronajatý objekt a za jejich chování a případné škody, které způsobí. Případnou vzniklou škodu, nebo ztrátu či poškození objektu či jeho vybavení, bude pronajímatel uplatňovat a vymáhat pouze po nájemci. 

5.3. Pronajímatel potvrzuje, že předem obdržel dohodnutou cenu za pobyt uvedenou v bodě 1 této smlouvy. Nájemce potvrzuje, že se seznámil se Smlouvou o krátkodobém pronájmu a Ubytovacím řádem a souhlasí s nimi. 

 

UBYTOVACÍ ŘÁD

Ubytovatel: Kamil Vlášek, 54907 Nahořany 125

Tento UBYTOVACÍ ŘÁD se vztahuje na ubytování v Chatě u studánky, Sedloňov 45, 517 91 Sedloňov. 

Hosté ubytovaní v tomto objektu jsou povinni seznámit se a dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že jej poruší, má ubytovatel právo smluvní vztah s nimi ihned ukončit bez finanční náhrady. 

 

1. V objektu i na zahradě je nutno i během dne nerušit okolí nadměrným křikem, hlučným zpěvem, nadměrným zesilováním reprodukované hudby apod. 

2. V době od 22:00 do 08:00 hod je host povinen dodržovat NOČNÍ KLID!!!, a chovat se tak, aby nerušil klid. V případě, že i přes opakované upozornění host porušuje dobré mravy, nebo jinak HRUBĚ PORUŠUJE tento „Ubytovací řád“, může ubytovatel i před uplynutím dohodnuté doby o ubytování ukončit pobyt hosta s okamžitou platností bez finanční náhrady. 

3. Při předání objektu je vybírána vratná kauce 5 000 Kč v hotovosti. Tato kauce je vratná v den ukončení pobytu, případně se z ní hradí poškození. Host může užívat objekt po dobu, kterou má řádně předem domluvenou a uhrazenou. 

4. Kouření je zakázáno ve všech prostorách celé chaty, včetně elektronických cigaret a vodní dýmky. V ubytovacím zařízení se může ubytovat pouze občan, kterého ubytovatel zapíše do ubytovací knihy, a to po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu, nebo jiného platného dokladu totožnosti. 

5. Na základě rezervace chaty je hostovi umožněno ubytování od 14:00 hodin v den příjezdu. 

6. V den skončení smluveného pobytu je host povinen uvolnit objekt nejpozději do 10:00 hodin, pokud nebude dohodnuto jinak

7. Úhradu za ubytování ve výši 50 % z celkové ceny je host povinen zaplatit při rezervaci objektu do 5 pracovních dnů na základě vystavené faktury. Doplatek ve výši 50 % bude uhrazen nejpozději v den nástupu na ubytování. Poplatky (např. ubytovací poplatek OÚ) uhradí v den příjezdu dle platného ceníku u ubytovatele. 

8. Psi a jiná zvířata jsou v objektu zakázána. 

9. Ubytovatel neodpovídá za případné ztráty a škody na majetku hosta, na věcech vnesených hostem do ubytovacího zařízení, ani za škody na jeho osobních věcech. 

10. Ubytovaný host má povinnost užívat prostory vyhrazené pro ubytování. Bez souhlasu ubytovatele nesmí zde přemisťovat nábytek, provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě, či jiné instalace. 

11. Za případné škody způsobené na zařízení a majetku odpovídá host a je povinen tyto škody nahradit v plné výši. 

12. Ubytovaný je povinen při odchodu uzamknout hlavní vchody, zhasnout světla, uzavřít vodovodní uzávěry (baterie), vypnout televizi. Klíče si během celého pobytu nechává u sebe. Při odjezdu je host povinen odevzdat klíče ubytovateli. V případě ztráty klíčů host uhradí náklady související s jejich celkovou výměnou, včetně klíčové vložky vchodových dveří (cena za vložky je 2.500,- Kč).

 13. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10 let věku bez dozoru dospělých ve všech prostorách ubytovacího zařízení. 

14. Míčové hry a jiné sporty je možno provozovat pouze na místě určených k tomuto účelu v obci. Veškeré sportovní vyžití a užívání dětských houpaček a bazénu na pozemku u ubytovacího zařízení provozují hosté na vlastní nebezpečí. Majitel objektu nezodpovídá za případné úrazy či poškození zdraví. 

15. Dětská hřiště v obci (houpačky, skluzavky, prolézačky apod.) mohou děti používat pouze za přítomnosti dospělé osoby. Majitel objektu tímto upozorňuje hosty, aby nepouštěli děti na žádné hřiště v obci bez dozoru. Majitel objektu nezodpovídá za případné úrazy či újmy na zdraví.

 16. Motorová vozidla po předchozí domluvě s ubytovatelem, smí být zaparkována jen na určených místech, objekt disponuje maximálně 6ti parkovacími místy. Pokud hosté budou mít více vozidel, musí je zaparkovat na blízkém veřejném parkovišti. Tyto parkovací plochy jsou nehlídané a ubytovatel neručí za případné ztráty či poškození vozidla, nebo věcí ve vozidle. 

17. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení služeb přijímá majitel objektu. 

18. V případě delšího pobytu jsou na vyžádání po týdnu měněny ručníky a povlečení. Základní úklidové pomůcky jsou součástí pokoje. 

19. Stornovací podmínky: Host má právo od smlouvy odstoupit i bez udání důvodu, nejpozději však do 30 dnů před objednaným termínem, výhradně písemnou formou na email: chataustudanky@seznam.cz Při zrušení závazné rezervace méně než 30 dnů před plánovaným začátkem pobytu se strhává zaplacená 50ti % záloha objednaných služeb. Pokud nájemce nenastoupí na pobyt vůbec, propadá celá tato zaplacená záloha na pobyt. 100% stornopoplatek z objednaných služeb se vztahuje i na případné předčasné ukončení pobytu v jeho průběhu a nájemci tím nevzniká žádný nárok na vrácení již zaplacené částky. 

 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA NA MAJITELE OBJEKTU:

+420 777 272 767  / +420 777 272 753

 

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ: 112

HASIČI: 150 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA: 155 POLICIE: 158